REGULAMIN

Regulamin

1. Rodzic/opiekun rozlicza się z terapeutą opłatą miesięczną za ustaloną ilość sesji terapeutycznych z góry za bieżący miesiąc.
2. Zajęcia opłacić można: gotówką lub przelewem na konto bankowe w opłatach miesięcznych do dnia 5- go każdego miesiąca.
ING Śląski 63 1050 1764 1000 0092 3184 6560
*Nie dotyczy dzieci, których rachunki pokrywa fundacja lub inna Organizacja Pożytku Publicznego. Opłaty za terapię oraz opinie i zaświadczenia wg cennika Reholandia Centrum Diagnozy i Terapii Danuta Małgorzata Kwiatkowska.
3. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka np. wyjazdy, pobyty w szpitalu i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.
4. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.
5. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:
a) nieprzybycie na sesję terapeutyczną wiąże się z pokryciem 100% kosztów.
b) poinformowanie terapeuty co najmniej dzień wcześniej o nieprzybyciu na terapie umożliwi odrobienie nieodbytych sesji terapeutycznych na zajęciach grupowych (piątek, sobota) lub indywidualnie u innego terapeuty, w danym miesiącu. Grafik w recepcji.
6. Zajęcia odwołane z winy terapeuty przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin.
7. Opinia pisemna wydawana jest na prośbę rodzica. Dla dzieci będących w terapii w naszym ośrodku jest ona bezpłatna.
Natomiast dla dzieci nie będących w terapii koszt to 50 zł. Czas oczekiwania jest to ok. 30 dni roboczych.
8. Nieprzestrzeganie w/w zasad może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych ZASAD, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia.
Podpisanie przez Rodzica/ Opiekuna w/w ZASAD jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

Regulamin przeczytałem i akceptuję.